Wspólne Sprawy


Gazeta Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej redagowana i wydawana przez Wydawnictwo
URSA sp. z o.o. od kwietnia 1991 roku. Otrzymują ją co miesiąc wszyscy członkowie KSM.
Pismo spełnia zapisany w Statucie KSM obowiązek informowania członków o działalności Spółdzielni.
Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym „Wspólnych Spraw”, do 1997 roku, był
red. Zenon Borkowski (w czasie tworzenia gazety zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej KSM).

Nakład pisma wynosi 19.120 egzemplarzy.

Materiały kierowane do redakcji prosimy składać pod poniższym adresem lub w administracjach osiedli. W przypadku publikacji listów redakcja zastrzega sobie prawo do ich skrótu i opatrywania własnym tytułem. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca.

Adres redakcji:
40-168 Katowice,
ul. Klonowa 35c.

Redaktor naczelny: Zbigniew Paweł Szandar.

Ogłoszenia do „Wspólnych Spraw”
przyjmuje wyłącznie Sekretariat KSM
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c
tel. 32 20-84-800, fax: 32 20-84-805
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl

Za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych redakcja i KSM nie odpowiadają.

Poczta do redakcji:
wspolnesprawy@as.net.pl